Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 (dále jen „VOP“)

 1. Tyto podmínky se vztahují na vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy o poskytování služby na ruční mytí a čištění automobilů v síti Automyčka Express (smlouva dále jen „SRM“), uzavírané mezi Automyčka Express s.r.o., IČO: 28165098, se sídlem Nám. Republiky 656/8, 110 00 Praha 1 (dále jen „Poskytovatel“,
  a jinou osobou (dále jen „Zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele a tvoří její nedílnou součást a zároveň určují část obsahu SRM. Internetový obchod je Poskytovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.automycka.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. VOP se nevztahují na případy, kdy Zákazník by byl právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. SRM a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. SRM lze uzavřít v českém jazyce.
 4. SRM včetně VOP je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě
  a není přístupná.
 5. Jiné obchodní podmínky, ústní ujednání nebo změna, zrušení a doplnění stávajících VOP jsou platné jen tehdy, jsou-li písemně potvrzeny oběma smluvními stranami.
 6. Interpretace - nevyžaduje-li kontext SRM nebo VOP jinak, budou mít níže uvedené výrazy následující význam: „Aktuální ceník Poskytovatele“ znamená platný ceník Mycích programů Poskytovatele Provozovny ruční automyčky; „DPH“ znamená daň z přidané hodnoty v aktuální platné výši; „Evidenční list“ znamená přílohu každého daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem Zákazníkovi, ve kterém budou uvedeny SPZ ošetřených vozidel, druhy provedených Mycích programů; „Mycí program“ znamená druh mytí a čištění vozidla v přesně stanoveném rozsahu, který je uveden mimo jiné v Aktuálním ceníku Poskytovatele; „Pick up servis“ znamená speciální službu poskytovanou Poskytovatelem Zákazníkovi;; „Provozovna ruční automyčky“ znamená jednu z Ručních automyček, kterou si Zákazník zvolil v SRM; „Ruční automyčka“ znamená každou z provozoven sítě Automyček Express ve městě Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a Hradec Králové a jejich seznam s adresami a infolinkami je uveden na webové stránce; „Služba“ znamená mytí vozidel, čištění vozidel a Pick up servis poskytované ze strany Poskytovatele Zákazníkovi; „Voucher“ znamená jednorázový poukaz na poskytnutí Služeb Zákazníkovi v nominální hodnotě Voucheru.
 7. Veškerá prezentace Služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít SRM ohledně těchto Služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 8. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o poskytovaných Službách,
  a to včetně uvedení cen jednotlivých Služeb. Ceny Služeb jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny Služeb zůstávají
  v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených
  s balením a dodáním Voucheru. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Voucheru uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze
  v případech, kdy je Voucher doručován v rámci území České republiky.
 9. Pro objednání Voucheru vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném Voucheru (objednávaný voucher „vloží“ Zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny Voucheru, údaje
   o požadovaném způsobu doručení objednávaného Voucheru a
  3. informace o nákladech spojených s dodáním Voucheru (dále společně jen jako „objednávka“).
 10. Před zasláním objednávky Poskytovateli je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Zákazník vložil, a to
  i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník Poskytovateli kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa Zákazníka“).
 11. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Poskytovatelem zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka.
 12. Cenu Voucheru a případné náklady spojené s dodáním Voucheru dle SRM může Zákazník uhradit Poskytovateli následujícími způsoby:
 1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2111455445 /2700 (dále jen „účet prodávajícího“),
 2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GP webpay,
 3. bezhotovostně platební kartou.
 1. Poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě SRM Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel Zákazníkovi po uhrazení ceny Voucheru a zašle jej
  v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka.
 2. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 3. Případný nárok na slevu bude vyčíslen v daňovém dokladu - faktuře nebo jeho příloze a částka odpovídající slevě odečtena od celkové ceny, tzn. že Zákazníkovi bude vyúčtována (vyfakturována) částka k úhradě, ve které již sleva bude promítnuta. Případné slevy z ceny Služeb poskytnuté Poskytovatelem Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.
 4. Úhrada se považuje za zaplacenou až připsáním celé částky na účet Poskytovatele.
 5. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Voucher doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Voucheru, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 6. Při převzetí Voucheru od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů Voucheru a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
 7. Voucher lze uplatnit pouze v termínu platnosti a na Provozovně ruční automyčky, uvedených v příslušné kolonce.
 8. Jestliže v SRM není ujednáno jinak, tak jednotlivé objednávky Služeb se uskutečňují na základě telefonických, emailových nebo elektronických objednávek prostřednictvím webové stránky, případně osobních objednávek Zákazníka.
 9. Zákazník bere na vědomí a je seznámen s otevírací dobou Ručních automyček a zavazuje se, že nebude požadovat Služby v době mimo otevírací dobu Provozovny ruční automyčky. 
 10. Zákazník dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že je Poskytovatel oprávněn odmítnout provedení Služby v době určené Zákazníkem.
 11. Převzetím vozidla za současného odeslání elektronické zakázky přebírá Poskytovatel odpovědnost za vozidlo, a to do okamžiku vrácení vozidla Zákazníkovi.
 12. Poskytovatel prohlašuje, že má sjednáno pojištění na odpovědnost za způsobenou škodu třetí osobě do výše plnění nejméně 7.500.000,- Kč.
 13. Zákazník je povinen si vyčištěné vozidlo ihned při převzetí řádně zkontrolovat a uplatnit vady, neboť pozdější reklamace nebo nároky na náhradu škody nejsou u Poskytovatele možné.   
 14. Práva z odpovědnosti za vady Služeb se uplatňují u Poskytovatele. Poskytovatel je povinen Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.    
 15. Zákazník je oprávněn požadovat provedení Služeb pouze v Provozovně ruční automyčky.
 16. Poskytovatel je oprávněn pro Zákazníka provádět Služby v Ručních automyčkách.
 17. Pick up servisem se rozumí vyzvednutí vozidla u Zákazníka a přistavení vyčištěného vozidla dle zvoleného Mycího programu zpět k Zákazníkovi. Jestliže není v SRM nebo jiném ceníku Poskytovatele uvedeno jinak, řídí se ceny za každý poskytnutý Pick up servis následujícími sazbami: i) do 5 km ve výši 595,- Kč, ii) a každý další km nad rámec prvých 5 km ve výši 27,- Kč za každý započatý km. Pick up servis je poskytován zdarma u Programu č. 4, 5 a 6, v případě, že vzdálenost pro vyzvednutí a přistavení vozidla k Zákazníkovi je nejvýše do 5 kilometrů (km) od Provozovny ruční automyčky, přičemž pokud vzdálenost přesáhne 5 km, tak je služba Pick up servisu úplatná dle ceníku Poskytovatele nebo těchto VOP a v případě rozdílu mezi ceníkem a VOP má přednost ceník Poskytovatele.
 18. V případě, že Zákazník Voucher u Poskytovatele neuplatní ve sjednané době platnosti, nevzniká Zákazníkovi nárok na vrácení uhrazené ceny Voucheru.
 19. Poskytovatel je oprávněn jednostranně ceny Služeb aktualizovat a měnit.  Aktuální ceník Poskytovatele je vždy zveřejněn v Provozovně ruční automyčky a na webové stránce.
 20. Každá smluvní strana může od SRM odstoupit ze zákonných důvodů. Zákazník může od SRM odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí Voucheru. Odstoupení od SRM musí být Poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené
  v předchozí větě. Odstoupením nejsou dotčeny nároky Poskytovatele na úhradu ceny za poskytnuté Služby.
 21. V případě odstoupení od SRM se SRM od počátku ruší. Voucher musí být Zákazníkem Poskytovateli vrácen do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od SRM Poskytovateli. Odstoupí-li Zákazník od SRM, nese Zákazník náklady spojené s navrácením Voucheru Poskytovateli.
 22. Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Zákazníka vrátí do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od SRM Zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je Poskytovatel od Zákazníka přijal. Poskytovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Zákazníkem již při vrácení zboží Zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li Zákazník od SRM, poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Voucher vrátí nebo prokáže, že Voucher Poskytovateli odeslal.
 23. Poskytovatel je oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající ze SRM částečně, nebo zcela na třetí osobu a Zákazník je povinen toto strpět. Tato změna bude bezodkladně písemně oznámena Zákazníkovi.
 24. Jestliže některé ustanovení této SRM nebo VOP se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.
 25. Obě smluvní strany považují obsah SRM a VOP za důvěrný a zavazují se zachovat o jejich obsahu mlčenlivost vůči třetím subjektům, a to i po zániku SRM. Za porušení mlčenlivosti se nepovažuje poskytnutí informací vyžádaných k tomu oprávněnými orgány.
 26. Veškerá oznámení nebo jiná korespondence bude mezi stranami probíhat elektronicky. Zákazníkovi může být doručováno na elektronickou adresu Zákazníka.

Elektronická adresa Poskytovatele je následující: info@automycka.cz.

 1. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran se budou řídit a budou vykládány v souladu se zákony České republiky. Pro veškeré spory na základě dohody všech smluvních stran dle § 89a občanského soudního řádu smluvní strany volí místně příslušným Obvodní soud Pro Prahu 1 nebo Městský soud v Praze.
 2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
  č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze SRM je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013
  o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 4. Svou informační povinnost vůči Zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob
  v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Zákazníka pro účely plnění SRM, pro účely jednání o SRM a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Poskytovatele plní Poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 5. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Poskytovatele ze SRM plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje tyto VOP měnit a doplňovat. Aktuální znění VOP je vždy zveřejněno na webové stránce.
 7. Účinnost: tyto VOP jsou účinné od 23.12.2019.